LogoSNBN
Categoriën:Extern Nieuws

04.2020 – SNBN Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief de registratielinks om je aan te melden voor de aankomende (dubbele) nationaliteitswebinars met advocate Hermie de Voer. Daarnaast belichten we verschillende relevante politieke ontwikkelingen van de afgelopen weken.

  1. Registratie geopend voor webinars (dubbele) nationaliteit
  2. Kamervragen over eenzijdige opheffing bankrekeningen
  3. Brief regering over stemmen vanuit het buitenland, verkiezingen 2021
  4. Stemmen voor de Eerste Kamer
  5. Grensoverschrijdende ondernemers: hulp tijdens Coronacrisis?
  6. In memoriam Regionaal Vertegenwoordiger Bill Kusters

1. Registreer je voor de webinar over (dubbele) nationaliteit

De (on)mogelijkheid tot dubbele nationaliteit blijft het meest hete hangijzer. Om de status quo & huidige wetgeving zo goed mogelijk toegelicht te krijgen, en om vragen te kunnen stellen, organiseren SNBN en advocate Hermie de Voer van Everaert Advocaten Immigration Lawyers, binnenkort drie (dezelfde) webinars in het Nederlands.

man kijkt naar snbn webinar

Via de links hieronder kan men zich aanmelden. Elke webinar is hetzelfde, dus graag niet meer dan 1 keer aanmelden, en bij voorkeur bij de dichtstbijzijnde tijdszone:

2. Kamervragen over eenzijdige opheffing bankrekeningen

Nog steeds zijn we achter de schermen individuen aan het helpen om te proberen de onverwachte en eenzijdige opheffing van hun rekening ongedaan te maken. Inmiddels heeft D66 Kamervragen over deze kwestie ingediend: de Kamervragen zijn hier te downloaden en te lezen.
Zodra de antwoorden van de regering binnen zijn, laten we het weten.

3. Brief regering over stemmen vanuit het buitenland, verkiezingen 2021

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, staan we in de wacht voor een wetsvoorstel dat het stemmen vanuit het buitenland zou moeten gaan vereenvoudigen: concreet gaat het om de procedure voor de vaststelling van de verkiezingsuitslagen.
De Raad van State heeft inmiddels over het (nog niet publieke) wetsvoorstel geadviseerd, en dat advies ligt nu bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Nu kwam daar vorige week nieuws over uit, in de vorm van deze regeringsbrief van 23 april jl. Hierin stelt minister Ollengren onder andere dat deze procedure “niet in werking treedt vóór de Tweede Kamerverkiezing. (…)”

Dit betekent o.m. dat een stem die tijdig vanuit het buitenland is verzonden (zelfs met duidelijke poststempel) maar te laat in Den Haag aankomt, zelfs al is het maar een dag, uiteindelijk niet mag worden meegeteld. En daarmee zijn we weer terug bij af, terug bij de situatie van 2017. De minister vervolgt in de brief:

“Het wetsvoorstel bevat ook maatregelen die het de kiezers in het buitenland makkelijker maken om hun stem uit te brengen. Eén daarvan is de mogelijkheid voor deze kiezers om het vervangend briefstembewijs per e-mail (in plaats van per post) te ontvangen. Om ervoor te zorgen dat deze maatregel wel voor de komende Tweede Kamerverkiezing in werking kan treden, wil ik op korte termijn in het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming regelen dat bij de Tweede Kamerverkiezing het vervangend briefstembewijs ook per e-mail (in plaats van uitsluitend per post) aan de kiezers in het buitenland mag worden verstrekt.”

Een briefstembewijs per e-mail juichen wij zeker toe. Maar waarom pas het vervangende briefstembewijs? Waarom moet eerst de omslachtige stemwijze via de posterijen mislukken, alvorens het betere Plan B in te zetten? Dit punt hebben we ook bij verschillende politieke partijen ingebracht en we houden het in de gaten.

De Kiesraad heeft ook een advies opgesteld dat in principe positief is, maar waarin wel aandacht wordt gevraagd voor de uitwerking van het experimenteren met een elektronisch briefstembewijs. Zonder alle punten hier te herhalen die Kiesraad naar voren brengt, merken we op dat het advies zich met name toespitst op:

  • Het gebruik van eigen enveloppes (en voldoende frankering) door de kiezer, namelijk dat de kiezer hierop voorbereid moet worden;
  • Kiezers in Curaçao, Aruba en Sint Maarten, namelijk dat het elektronisch briefstembewijs ook voor deze kiezers behulpzaam zou kunnen zijn;
  • Het voorkomen van dubbel stemmen: met de invoering van het elektronisch briefstembewijs zou dit kunnen gebeuren, dus hier moet men alert op zijn.

4. Stemmen voor de Eerste Kamer (verslag debat)

Opnieuw het thema stemmen vanuit het buitenland, maar dan voor de Eerste Kamer: zoals bekend is hier al veel langer discussie over, en heeft de regering het opgepakt – chapeau – om dit in de steigers te zetten. Maar: om het wetsvoorstel echt erdoor te krijgen, is een grondwetswijziging nodig, en daarvoor zijn “twee lezingen” nodig, oftewel – kort gezegd – moet het wetsvoorstel twee keer door het parlement (met tussentijdse verkiezingen), met een verhoogd aantal verplichte vóór-stemmers dan bij een ‘gewoon’ wetsvoorstel.

tweede kamer voorzitter

Recentelijk vond een (schriftelijk) debat plaats over dit wetsvoorstel: een debat waar veel partijen van zich lieten horen, te weten VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, CU, PvdA en SGP. Uit het verslag van dit debat, vastgesteld op 23 april jl. – hier te downloaden en te lezen – tekent zich een meerderheid af voor de openstelling tot stemmen voor de Eerste Kamer vanuit het buitenland, en wel via een speciaal daartoe op te richten kiescollege.

De nadere uitwerking van dit wetsvoorstel, met name hoe zwaar een stem vanuit het buitenland dan zou tellen, zou dan later kunnen volgen via een wijziging van de Kieswet (en hopelijk dat we dan al in 2023 vanuit het buitenland aan de Eerste Kamerverkiezingen zouden kunnen meedoen).

De regering geeft aan de voorkeur het bepalen van “alleen de stemwaarde van de leden van een kiescollege voor Nederlanders in het buitenland op basis van het aantal uitgebrachte stemmen.” Hierover stellen verschillende partijen nog vragen, en het is interessant de verslaglegging van het debat zelf nog door te nemen. Natuurlijk rapporteren wij weer wanneer de regering op deze vragen de antwoorden heeft gestuurd.

5. Grensoverschrijdende ondernemers: hulp tijdens Coronacrisis?

Via verschillende kanalen horen we dat Nederlandse ondernemers in het buitenland door Corona in het nauw komen, en zich afvragen of ze ook bij de Nederlandse overheid kunnen aankloppen – met name diegenen die in de grensstreken wonen.

nederlandse paspoort met een landschap op de achtergrond

Begin april heeft de VVD tijdens een schriftelijk overleg vragen aan de regering gestuurd over ‘grensoverschrijdende ondernemers en hun mogelijke aanspraak op Nederlandse steun wanneer ze getroffen zijn door Corona, in het kader van de Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Hierop heeft staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geantwoord dat

“om te voorkomen dat in grenssituaties de zelfstandige tussen wal en schip terechtkomt, erin voorzien zal gaan worden dat de zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent, aanspraak kan maken op bijstand voor levensonderhoud en andersom (wonen buiten Nederland maar bedrijf/beroep in Nederland) aanspraak kan maken op bijstand voor bedrijfskapitaal. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat zelfstandig ondernemers die in Nederland woonachtig zijn, óf hun bedrijf in Nederland hebben gevestigd, op goede wijze ondersteund kunnen worden. (…)

Dit zal nader worden uitgewerkt in een ministeriële regeling. De ‘reguliere’ uitvoering van de Tozo wordt verzorgd door gemeenten. Met hen zal ik bespreken op welke wijze de uitvoering van de Tozo in grenssituaties op de beste wijze vorm kan worden gegeven.”

Dit proces is nog gaande en nog lang niet alles is duidelijk. We raden getroffen ondernemers aan om contact op te nemen met de Kamer van Koophandel en we vragen hen om ons op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen hierover, zodat we deze in een volgende nieuwsbrief mee kunnen nemen.

6. In memoriam Bill Kusters, Regionaal Vertegenwoordiger

Met grote spijt moeten wij melden dat, na ziekte, Regionaal Vertegenwoordiger Bill (William) Kusters uit China eerder deze maand is overleden. Bevlogen als hij was, meldde Bill zich al in 2017 om mee te doen met het kort geding tegen de Staat vanwege het niet aankomen van de stembiljetten. Twee jaar later, nog voordat de SNBN officieel bestond, had hij zich al aangemeld als Regionaal Vertegenwoordiger. Wij gaan zijn support en betrokkenheid missen, en hebben zijn weduwe veel sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd.