Notulen, boek en pen
Categoriën:Notulen

Notulen ALV 2016

Hieronder vindt u het verslag van de ALV 23 februari 2016. Ook kunt u het verslag hier downloaden: Notulen ALV 2016

Aanwezige leden: de heer Zuidberg (erelid), Roel Pels (erelid), Ati van Dijk (erelid), Olger Draijer, Stefan van Look, Eddy Termaten, Lisa Tran, Alex Ootes, Anke Schrijer, Jean-Marc Steffes.

Afwezige leden met afmelding: Harrie Rozema.

Aanwezigen bestuur: Joris Eyck, Luc Vrouenraets, Willemijn Karsten, Nienke ter Avest, Sanne van den Oord, Sandra van den Poll, Teun Hesseling, Kasper Meijerink, Marielle Stijger, Arjen Hartman, Nienke Berends en Elke van Weezel.

Afwezigen bestuur: Gert-Jan Slothouber, Michiel Boeren, Joost Tulkens.

1. Opening
De voorzitter, Joris Eyck, heet de leden hartelijk welkom.

2. Verzoek tot goedkeuring agenda ALV 2016
Er zijn geen opmerkingen en de agenda wordt goedgekeurd

3. Verzoek tot goedkeuring notulen ALV 2015 van 20 januari 2015
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen strukken

5. Verslag van de penningmeester
De boekhouding sloot dit jaar af met een positief resultaat van Euro 2’472,16.

Gebudgetteerd was een negatief resultaat van Euro -/- 1’000.

Het resultaat is dus boven budget. Deze positieve afwijking is met name het gevolg van de goede sponsor opbrengsten (+3’505,00). De sponsoring van in totaal Eur 5’005.00 betrof Eur 3’725.00 algemene sponsoring, Eur 750 sponsoring van het zomerfeest, Eur 430 sponsoring van Koningsnacht en Eur 100,00 overige sponsoring.

Andere positieve uitschieter zijn het gebudgeteerde cultuur event en sport event (beide +750) welke niet hebben plaatsgevonden, de rentrée / wijnproeverij (+610, met name door de eigen bijdrage), de website (+242) doordat we deze pas in 2016 gaan updaten en Sinterklaas (+224) doordat we geen nieuwe kostuums hebben gekocht.

De grootste negatieve uitschieter zijn de kosten van het Zomerfeest (-1’001), maar deze zijn grotendeels gedekt door de niet begrote sponsorbijdrage, de kosten van het koningsfeest (-693), welke ook grotendeels gedekt zijn door niet begrote sponsorbijdrages. Wij hebben besloten om vanuit de NVL een bijdrage te doen aan de Relais pour la vie (-350) omdat wij anders niet met een masterteam konden lopen. En ook de haringborrel was iets duurder (-238) dan begroot.

Over de contributie valt te zeggen dat wij dus Euro -916 minder opgehaald hebben dan 2014 en dat was Euro -233 onder budget. Het komt erop neer dan 77% van de leden betaald heeft. In 2014 was dit 75%. Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel heb ik geen te vorderen contributies opgenomen.

Een ander opvallend feit is dat er (sinds 2014) een rekening courant verhouding is met Jeugd en Film (Eur 3’186.38). Zij maken vanaf 2014 gebruik van onze P&T rekening aangezien zij zelf geen rekening konden openen.

De vermogenspositie van de Vereniging per 31 december 2014 bedroeg Euro 22’293.69.

Ik geef nu graag het woord aan de Kascommissie.

De Kascommissie heeft zojuist zijn goedkeuring aan de gevoerde boekhouding gegeven en stelt de Algemene Vergadering voor het Bestuur voor het door haar gevoerde financiële beleid kwijting te verlenen.

De begroting voor het komende jaar is opgesteld. Voor het komende jaar heeft de begroting een negatief resultaat (Euro -5’650,00). Op dit moment hebben wij een reserve van ruim Euro 22.000. Met name door de gepland lustrum activiteiten is de begroting niet sluitend, maar met zo’n reservefonds zie ik dat niet als een probleem.

De contributiegelden zijn in lijn met verenigingsjaar 2015 ingezet. Als wij het ingezette beleid met betrekking tot de contributiebetalingen blijven voorzetten denk ik dat dit reëel is.

In 2015 verwachten wij sponsorgeld te ontvangen in verband met sponsoring van de website en de nieuwsbrief. Ook hopen wij specifieke lustrum sponsoring te ontvangen. Wij verwachten Eur 4’400 algemene sponsoring te ontvangen en Eur 5’000 lustrum sponsoring.

Wat opvalt is dat we in 2016 het lustrum als activiteit hebben meegenomen (Eur 13’000). Dit zullen waarschijnlijk de volgende activiteiten zijn: een cultureel event, een feest en een kinderevent tijdens het zomerfeest, welke nog nader ingevuld worden door de lustrumcommissie. De kaartverkoop opbrengsten zijn al gesaldeerd in deze kosten, dus naast de specifieke lustrum sponsoring zal de bijdrage vanuit de NVL neerkomen op Eur 8’000. Verder zijn de meeste activiteiten van het afgelopen jaar weer in de begroting zijn opgenomen, behalve de rentrée / wijnproeverij en het cultuur event. Het programma van 2016 is naar onze mening te vol voor de rentréé/wijnproeverij en waarschijnlijk zal er in het kader van het lustrum iets cultureels georganiseerd worden.

De nieuwjaarsborrel is meegenomen in lijn met 2015 op Eur 2’200. Verder zien we de Sinterklaas intocht voor Eur 2’300 (iets meer dan in 2014 omdat de bijdrage vanuit de vlaamse club kleiner is door een lager aantal vlaamse kinderen), algemene kosten 2’000 (wij zullen deze uiteraard zo laag mogelijk proberen te houden) en het Zomerfeest (Eur 2’000 in lijn met 2015).

Voor de relais pour la vie is in 2016 een bijdrage meegenomen van Eur 250. Het budget voor het Koningsnacht feest is iets opgehoogd (Eur 1’000). De website is begroot op Eur 500 omdat wij deze willen vernieuwen in 2016.

De overige kostenposten liggen redelijk in lijn met de voorgaande jaren.

In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat de financiële situatie van de Vereniging gezond genoemd mag worden.

6. Verslag van de Kascommissie en kwijting
De Kascommissie heeft zijn goedkeuring aan de gevoerde boekhouding gegeven en stelt de Algemene Vergadering voor het Bestuur voor het door haar gevoerde financiële beleid kwijting te verlenen.

7. Begroting 2016
Gepresenteerd en op aanvraag beschikbaar.

8. Benoeming Kascommissie
Kascommissie 2016: Anke Schrijer, Alex Ootes, Mariska Stolk.

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
Verkiezing nieuwe bestuursleden
• Dhr. Gert-Jan Slothouber: niet herkiesbaar
• Dhr. Teun Hesseling: niet herkiesbaar

Benoeming nieuwe bestuursleden
• Mevr. Gerrie Henrike Lawerman (Nienke Berends): Penningmeester
• Mevr. Sandra van den Poll: Commissaris
• Mevr. Willemijn Kuiper-Karsten: Commissaris
• Dhr. Arjen Hartman: Commissaris

De benoeming Van de nieuwe bestuursleden wordt door de ALV akkoord bevonden.

Schorsing van de ALV door de voorzitter. Hij bedankt de oud-bestuursleden voor hun toewijding en inzet voor de vereniging.

De nieuwe bestuursleden worden hartelijk welkom geheten en nemen plaats aan de bestuurstafel en stellen zich voor.

Joris heropent de ALV

10. Verslag van de voorzitter
• Op 8 januari 2015 vond traditie-getrouw de Nieuwjaarsborrel plaats wederom in Boos K’fe in Bridel. De avond was goed verzorgd, gezellig en druk bezocht. Door een verandering van eigenaar zijn de kosten sterk gestegen, vandaar dat er in 2016 een andere locatie geboekt wordt.

• Voor de ALV mochten we – zoals vandaag – gebruik maken van de gastvrijheid van het Park Inn Hotel Luxembourg op 20 januari 2015, waarvoor onze dank.

• Tevens in januari hebben het Ambassadeurs-echtpaar Peter en Terry Kok de Residentie voor de Nederlandse kinderen in Luxemburg last-minute ter beschikking gesteld voor een waar Sneeuwfestijn. De kinderen (en hun ouders) hebben genoten. Dank voor de genoten gastvrijheid!

• I.s.m. InternationalComedians en het NHF werd op 22 Maart 2015 een zeer geslaagde cabaret-avond georganiseerd in Le Coral. Het bestuur heeft een herhaling van dit evenement in de planning voor 2017.

• Ook in 2015 hebben de Ambassadeur (op oranje sokken), leden en bestuur weer deelgenomen aan het Relais pour la Vie evenement in Sportpaleis Coque op 28-29 maart: we deden 24-uur mee met 1 Masterteam. Dit jaar zullen we gedurende 12 uur deelnemen met 2 teams en rekenen weer op een goede opkomst.

• Het bedrijfsbezoek in 3 sessies in april aan SES Astra i.s.m. het NHF werd met veel enthousiasme ontvangen. De rondleiding binnen de domeinen van de grootste commerciële satelliet-exploitant was zeer indrukwekkend. Dit bedrijf is oprecht de trots van Luxemburg. Een groot woord van dank aan dhr. Sybren de Vries voor zijn deskundigheid en ruim genomen tijd gedurende de 3 bezoeken.

• Op 27 april 2015 werd het Koningsfeest ter ere van Koningsdag wederom uitbundig gevierd in the Tube.

• Op vraag van leden is het Zomerfeest weer geïntroduceerd en wel op 14 juni op het terrein van Camping De Birkelt. Het was een geweldig evenement met 92 volwassenen en 71 kinderen.

• Op 1 juli vond er in het Outdoor Fitness park Kockelscheuer een Hardloopclinic plaats i.s.m. Paramedical Centre Luxembourg o.l.v. Sportfysiotherapeut dhr. Rick Berends. Dit evenement was een dusdanig succes dat een tweede Hardloopclinic georganiseerd wordt op 10 maart 2016.

• Op 12 September 2015 organiseerde de NVL een geslaagde wijnproeverij, ditmaal bij Bernard Massard aan de Moezel.

• De volgende dag, zondag 13 September 2015 werd tijdens een unieke stadswandeling de mogelijkheid geboden Luxemburg beter te leren kennen, met deskundige uitleg door mevrouw Jacinte Wezenberg. Hartelijk dank hiervoor.

• Traditiegetrouw vond de Haringborrel plaats op 3 oktober, ditmaal in het Parc Belair Hotel. Het bestuur is zich ervan bewust dat een aantal zaken omtrent dit evenement voor verbetering vatbaar zijn, waaronder de kwaliteit van de haring. Hieraan zal in het jaar 2016 extra aandacht worden besteed.

• Op 22 november 2015 werd Sinterklaas verwelkomd door een menigte Vlaamse en Nederlandse kinderen op de Moezel-kade in Remich met begeleiding van de enthousiaste nieuwe Spreekstalmeester – mevrouw Gerda Vrielink. Sinterklaas is uiteraard niet veranderd na al die jaren. Het entertainment werd verzorgd door clown Pipo Pe uit Maastricht, die erg in de smaak viel bij jong en oud. Aan zowel mevrouw Vrielink als Sinterklaas een groot woord van dank, alsook aan de Zwarte Pieten en helpers achter de schermen.

• Bij gelegenheid van de Luxemburgse en Nederlandse voorzitterschappen van de Raad van de Europese Unie en het voorzitterschap van België van de Benelux Unie speelde het Jazz-sextet Amina Figarova tijdens 3 concerten in de Benelux. Op 24 november heeft de NVL samen met de Belgische Koninklijke Vereniging, de Nederlandse en Belgische Ambassade en met ondersteuning van het NHF een druk bezocht avondconcert georganiseerd in de Banque de Luxembourg.

Naast de genoemde evenementen hebben leden en bestuur tevens ondersteuning verleend bij de Vrijmarkt op de Residentie, Internationale Bazaar, Fietsen voor het Goede Doel.

Eind 2015 is er een speciale commissie geïnstalleerd ter ere van het 65-jarig bestaan van de NVL. Graag stellen we de commissieleden aan u voor: Han Wezenberg (Commissaris), Vincent van den Brink (Penningmeester), Sanne van den Oord (Voorzitter), Sandra van Poll (Secretaris). Er wordt een cultureel evenement, een feestavond en een gezamenlijk eindejaarsevenement met het NHF gepland.

Nieuwe website staat gepland op 1 maart. Diverse technische redenen voor de vertraging.

Dank aan alle sponsoren.

11. Rondvraag
Olger deelt mee op dat de kosten van het NHF gala aan de hoge kant zijn en er komt een aanpassing in prijs. Het wordt €95,- voor leden en €125,- voor niet leden.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20h40 en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en nodigt tot slot iedereen uit voor een drankje.