Notulen, boek en pen
Categoriën:Notulen

Notulen ALV 2015

Aanwezige leden: de heer Zuidberg (erelid), Roel Pels (erelid), Gerda Vrielink, Han Wezenberg, Lisa Tran, Sandra van der Poll, Olger Draijer, Leonard Boddenberg, Meta de Vries

Afwezige leden met afmelding: Ati van Dijk (erelid), Harrie Rozema

Aanwezigen bestuur: Joris Eyck, Luc Vrouenraets, Willemijn Karsten, Lotte Naudin ten Cate, Nienke ter Avest, Willemijn den Boer, Sanne van den Oord, Teun Hesseling, Kasper Meijerink, Marielle Stijger en Elke Hage

Afwezigen bestuur: Willem Gerbers, Josephine Tijssen, Gert-Jan Slothouber, Michiel Boeren, Joost Tulkens

Afwezigen Kascommissie: Anke Schrijer, Anne de Moel

1. Opening

De vice-voorzitter, Luc Vrouenraets, heet de leden hartelijk welkom en bedankt het Ambassadeurs-echtpaar voor het openstellen van hun tuin om bij voldoende sneeuw voor de leden een middag sleeën te organiseren.

Luc Vrouenraets deelt mee dat er een aanpassing op de agenda wordt gemaakt, betreffende punt 4: Joost Tulkens zal het bestuur met onmiddellijke ingang verlaten en is niet herkiesbaar.

2. Statutenwijziging

Naar aanleiding van de statutenwijziging voorgesteld tijdens de ALV an 28 januari 2014, dewelke door de ALV wordt goedgekeurd, wordt door het bestuur verzocht nog één wijziging aan te brengen:

Artikel 16: Jaarlijks in de maand februari (i.p.v. januari) wordt een Algemene Vergadering gehouden

Aangezien niet meer dan 2/3 van de leden aanwezig is, wordt er per Bijzonder Ledenvergadering besloten deze wijziging aan te nemen. Dhr. Rozema heeft voor de ALV te kennen gegeven, tevens met deze wijziging akkoord te gaan.

Vervolgens zet de vice-voorzitter de ALV voort.

3. Goedkeuring van de notulen ALV 2013 van 28 januari 2014

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

4. Verkiezing nieuwe bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden

Verkiezing nieuwe bestuursleden

Mevr. Willemijn den Boer: niet herkiesbaar
Mevr. Lotte Naudin ten Cate – Meijer: niet herkiesbaar
Mevr. Josephine Tijssen: niet herkiesbaar
Dhr. Willem Gerbers: niet herkiesbaar
Dhr. Michiel Boeren: niet herkiesbaar
Dhr. Joost Tulkens: niet herkiesbaar
Benoeming nieuwe bestuursleden

Mevr. Elke Hage – van Weezel: Secretaris
Dhr. Kasper Meijerink: Vice-Penningmeester
Mevr. Marielle Stijger: Commissaris
Dhr. Teunis Hesseling: Commissaris
Voordracht nieuwe Voorzitter: Dhr. Joris Eyck

De benoeming van de nieuwe bestuursleden en voorzitter wordt door de ALV akkoord bevonden.

Schorsing van de ALV door de vice-voorzitter. Luc draagt de voorzittershamer over aan Joris.

Allereerst dankt Joris de ALV voor het gestelde vertrouwen in het nieuwe bestuur.

Hij bedankt de oud-bestuursleden, die vanavond niet aanwezig konden zijn, met name Willem, Josephine en Michiel voor hun toewijding en inzet voor de vereniging.

Dank ook aan Joost Tulkens die achter de schermen grote diensten bewees door diverse sponsorships te regelen. Joost heeft aangegeven deze werkzaamheden buiten het bestuur om te willen blijven vervullen.

Joris biedt Willemijn den Boer en Lotte Naudin ten Cate een kleinigheidje aan en dankt hen voor hun inzet de afgelopen jaren.

De nieuwe bestuursleden worden hartelijk welkom geheten en nemen plaats om aan de bestuurstafel. Elke, Marielle, Kasper en Teun stellen zich kort voor.

Joris heropent de ALV

5. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken

6. Verslag van de Voorzitter

Het jaar 2014 is in stijl gestart met de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel in een nieuwe locatie Boos K’Fé in Bridel. De opkomst is geschat op meer dan 100 leden.

In nauwe samenwerking met de Ambassade en het Nederlands Handelsforum had en heeft de NVL het voornemen om meer culturele evenementen in Luxemburg gerelateerd aan Nederland te promoten. Dit voornemen werd ingezet met een lezing van dhr. Han van der Horst op 19 maart. De verschillende aspecten van de gemeenschappelijke geschiedenis, economische betrekkeningen en politieke samenwerking tussen Nederlanders en Luxemburgers werden belicht. De expositie van mevrouw Irene Vlak in Gallery Simoncini, het concert van de Veluwse Cantorij uit Apeldoorn en de expositie Romantische Werken van dhr. Jef Rademakers zijn hieromtrent andere voorbeelden.

Het weekend van 29 en 30 maart vond wederom het Relais pour la Vie evenement plaats in d’Coque, waarbij de NVL met 2 teams vertegenwoordigd was.

De eerste Koningsdag is uitbunding in The Tube gevierd.

Dankzij de geweldige prestaties van Oranje, heeft de NVL maar liefst 6 WK Cafés mogen organiseren in Oscar Wilde’s. Zowel in een heerlijke avondzon als in de stromende regen hebben we van het voetbalfestijn in Brazilië mogen genieten en vele nieuwe leden mogen verwelkomen.

Dit jaar heeft de NVL weer gebruik mogen maken van de gastvrijheid van het Ambassadeurs-echtpaar dhr. en mevr. Peter en Terry Kok op de Residentie voor de jaarlijkse Haringborrel tijdens het Leids Ontzet op 3 oktober.

In november werden ‘Wijnen van de Wereld’ geserveerd in de Vinoteca. Ook tijdens dit evenement mochten we rekenen met een mooie opkomst.

Uiteraard was het hoogtepunt voor gezinsleden ook dit jaar weer de intocht van Sinterklaas op 23 november aan de kades van Remich i.s.m. de Vlaamse Club en in de hoofdrollen Spreekstalmeester dhr. Olger Draijer voor het 18de jaar ons ere-lid dhr. Roel Pels. Onze hartelijk dank voor bewezen diensten, ook aan de Zwarte Pieten en alle ondersteunde krachten achter de schermen.

Met het doel de NVL-leden en sympathisanten nog beter te informeren en nieuwe leden aan te trekken is de NVL erg actief op Social Media, meer bepaald FaceBook en Twitter. Inmiddels heeft de FaceBook-pagina 232 volgers, hetgeen aangeeft dat deze vorm van communicatie in de smaak valt.

Zoals u uit punt 4 van de agenda heeft kunnen afleiden, hebben er zich diverse veranderingen in het bestuur voorgedaan. De eerste bestuursvergadering van 2015 heeft inmiddels plaatsgevonden en u mag een rijkelijk gevulde agenda verwachten. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: naast de vaste evenementen heeft het bestuur als doelstelling om o.a. een sporttoernooi, culturele evenementen, een zomerfeest, een bedrijfsbezoek en een stadswandeling te organiseren.

Tijdens de Nieuwjaarsborrel is er namens het bestuur al aan de leden gevraagd om bijdragen en suggesties te blijven geven om de NVL-doelstelling “van, voor, door en met Nederlanders” hoog te houden.

Tot slot nog een woord van dank aan alle sponsoren voor een genereus jaar, hetgeen ook zal blijken uit het financieel verslag. Graag wil ik dan ook het woord geven aan de Penningmeester.

7. Verslag van de penningmeester

De boekhouding sloot dit jaar af met een positief resultaat van Euro 1’065,65.

Gebudgetteerd was een negatief resultaat van Euro -/- 750.

Het resultaat is dus boven budget. Deze positieve afwijking is met name het gevolg van de goede sponsor opbrengsten (+6’651,25). De sponsoring van in totaal Eur 8’151.25 betrof Eur1’600.00 algemene sponsoring, Eur 450 sponsoring van Koningsnacht en Eur 6’101.25 sponsoring van het WK café.

Andere positieve uitschieter zijn de contributies (+882.44, met name vanwege een hoog aantal aanmeldingen bij het WK café), de haringborrel (+272.08, doordat de residentie als locatie werd aangeboden), de Grand Rentree Borrel / Wijnproeverij (+400,00, welke lager was omdat een eigen bijdrage gevraagd is).

Ook heeft het gebudgetteerde zomerfeest geen doorgang gevonden (+500 .00), omdat het WK café met 6 wedstrijden het zomerprogramma al vulde. Daarnaast is de golfdag dit jaar geheel buiten de NVL om georganiseerd (+100).

De grootste negatieve uitschieter zijn de kosten van het WK café (-5’420.95), maar gesaldeerd met de sponsoring en de bijdrage van niet in Luxemburg wonende oranje-fans kwamen de kosten uit op 1’319,70.

Overige negatieve uitschieters zijn de succesvolle nieuwjaarsborrel (-444.50), waarbij wij wegens hoge opkomst het budget opgehoogd hebben en de Koningsnacht (-482.36), welke overschrijding nagenoeg geheel gedekt is door de bovengenoemde sponsoring van ING. Rest nog drie kleine negatieve uitschieters: de algemene kosten (-174.05) door aanschaf van nieuwe bestuurspolo’s, Sinterklaas (-253.45) door aanschaf van een speaker en de website
(-326.25) door elke aanpassingen die door een extern persoon gedaan zijn.

Over de contributie valt te zeggen dat wij dus Euro +825,81 meer opgehaald hebben dan 2013 en dat was Euro +882,44 boven budget. Het komt erop neer dan 75% van de leden betaald heeft. In 2013 was dit 86%. Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel heb ik geen te vorderen contributies opgenomen.

Een ander opvallend feit is dat er een rekening courant verhouding is met Jeugd en Film (Eur 3’361.44). Zij maken vanaf 2014 gebruik van onze P&T rekening aangezien zij zelf geen rekening konden openen. De vermogenspositie van de Vereniging per 31 december 2014 bedroeg Euro 19’621.53.

8. Verslag van de Kascommissie en kwijting

De Kascommissie heeft zijn goedkeuring aan de gevoerde boekhouding gegeven en stelt de Algemene Vergadering voor het Bestuur voor het door haar gevoerde financiële beleid kwijting te verlenen.

9. Begroting 2015

Gepresenteerd en op aanvraag beschikbaar.

10. Benoeming van de Kascommissie

Kascommissie 2015: Han Wezenberg, Anke Schrijer en Alex Ootes

11. Rondvraag

Joris zet Dhr. Zuidberg in het zonnetje door hem een kleinigheidje aan bieden en hem te bedanken voor zijn onuitputtelijke inzet tijdens zijn 50 jarig voorzitterschap bij de agrarische vereniging in Luxemburg. Hiervoor is dhr. Zuidberg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20h40. Hij bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en nodigt tot slot iedereen uit voor een drankje.